Winactie - Voorwaarden

Hier onder staan de voorwaarden waarmee je akkoord gaat als je mee doet aan de winactie.

Wedstrijdvoorwaarden: 

  • Deelnemers – Deze actie is voor deelnemers in Nederland van 18 jaar of ouder. Indien je onder de 18 jaar bent dien je aantoonbare toestemming te hebben van je ouders of voogd om mee te doen. Om mee te kunnen doen aan deze actie dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. De enige manier van deelname is digitaal, door middel van het invullen van het formulier voor deelname aan de Groeifiets winactie. Deelname kan alleen als de begunstigde van de prijs woonachtig is binnen het verzorgingsgebied van Groeifiets. Alle website gebruikers die zich gedurende de actieperiode zoals hieronder genoemd hebben aangemeld voor de Groeifiets winactie zullen aangemerkt worden als “Deelnemer”.

  • Deelname – Deelname is gratis. De looptijd van deze actie is van 4 juni 2021 tot en met 27 juni 2021 (23:00 uur). De deelname aan deze actie gebeurt exclusief via elektronische weg. Om in aanmerking te komen om een Prijs te winnen, dient een Deelnemer (i) een geldig e-mailadres en geldige persoonsgegevens te hebben ingevuld en zich hebben ingeschreven voor de Groeifiets Winactie vóór 27 juni 2021 (23.00) alsook (ii) akkoord te hebben gegeven op de (privacy) voorwaarden.

  • Organisatie – Deze actie wordt georganiseerd door Groeifiets. met hoofdzetel te Jan van Kuikweg 46a Heemskerk, Nederland, en met KVK registratienummer 78276403 (hierna “Organisator” of “Groeifiets”).

  • Persoonsgegevens – De persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met deze actie zijn de persoonsgegevens die de Deelnemer in het kader van de winactie aan ons verstrekt. Aanvullende persoonsgegevens van de Winnaar (bijv: adresgegevens) zullen enkel door Groeifiets worden gebruikt voor het leveren van alle diensten die bij de prijs horen. De persoonsgegevens die bij deelname worden verstrekt, zullen door Groeifiets strikt vertrouwelijk worden behandeld en worden opgeslagen c.q. verwerkt overeenkomstig de toepasselijke wetgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens conform onze Privacy Policy.

  • Wijziging – Groeifiets behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment zonder verantwoording te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, prijzen, actieperiode en voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Groeifiets naar redelijkheid en eigen goeddunken.

  • Winnaar – Uit de Deelnemers van deze actie die in aanmerking komen om een Prijs te winnen wordt door Groeifiets op 28 juni 2021 de winnaar van de actie willekeurig geselecteerd. Elke Deelnemer komt slechts één maal in aanmerking voor een prijs. Groeifiets contacteert de winnaar uiterlijk op 29 juni 2021 (via e-mail) met het verzoek hun gegevens te delen zodat Groeifiets een afspraak kan maken voor het afleveren van de prijs. De winnaars zijn verplicht om zo spoedig mogelijk en uiterlijk vóór 6 juli 2021 per e-mail inhoudelijk te reageren (met adresgegevens) op de kennisgeving, bij gebreke waaraan zijn/haar recht op de prijs vervalt en Groeifiets een alternatieve winnaar mag aanwijzen. In dergelijk geval kan de oorspronkelijke winnaar geen aanspraak meer maken op de prijs, noch op enige vergoeding of compensatie. De Prijs zal vervolgens binnen een redelijke termijn door Groeifiets aan de winnaar worden geleverd. Alle prijzen onder deze actie zijn strikt persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of enige andere compensatie. Groeifiets is voorts niet verplicht om te communiceren of te corresponderen over de uitslag van deze actie.

  • Prijzen – Een jaar lang gebruik van een kinderfietsabonnement van Groeifiets. De Winnaar dient bij aflevering een borg te voldoen van 75 euro. Dit bedrag zal terug worden gestort bij inlevering van de fiets in goede staat. Het is niet mogelijk om de prijs tijdens het jaarabonnement naar een ander kind over te sluiten.

  • Aansprakelijkheid – Groeifiets kan, behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout, niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die een deelnemer zou lijden als gevolg van of naar aanleiding van deelname aan de actie of ontvangst of gebruik van de prijs, met inbegrip van doch niet beperkt tot schade als gevolg van het, om welke reden ook, niet kunnen deelnemen aan of uitgesloten worden van de actie en/of de geschiktheid van, een gebrek in of de niet-conformiteit van de prijs.
  • Uitsluiting – Groeifiets heeft het recht om een Deelnemer van deze actie – en daarmee de kans op het winnen van een Prijs – uit te sluiten indien de Deelnemer onjuiste, onvolledige, onduidelijke of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze bedrog pleegt of tracht te plegen. Massa-inzendingen, deelnames door of via derde partijen of verenigingen, macro’s of andere geautomatiseerde middelen en deelnames die niet volledig voldoen aan de vereisten van de Actievoorwaarden, worden uitgesloten. Wanneer een Deelnemer een computersysteem gebruikt of manipuleert om de Actievoorwaarden te omzeilen, bijvoorbeeld door het gebruik van ‘scripts’, manipulatie van IP-adressen, het gebruik van identiteit of log-in gegevens van derden, het gebruik van enige andere geautomatiseerde middelen om bijkomende inzendingen te genereren, en ieder ander gebruik dat niet in overeenstemming is met de geest van de actie, zullen deze Deelnemer en al dergelijke deelnames van de actie worden uitgesloten. In al dergelijke gevallen zal enige toekenning van een prijs nietig zijn.
  • Toepasselijk recht – Op de actie is Nederlands recht van toepassing en alle geschillen in verband met de actie die niet minnelijk geregeld kunnen worden, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Amsterdam.

Toepasselijkheid van voorwaarden – Door deelname aan de actie aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk deze voorwaarden.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te laten functioneren, verbeteren en om de effectiviteit van advertenties te registreren en optimaliseren. Daarnaast worden cookies gebruikt om berichten te delen op social media en om gepersonaliseerde advertenties/content te tonen op onze website en op websites van derden. Door verder te klikken op onze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.  Meer info